chec.bj.cn | 中文
Home : Contact Us

Contact Us

China Harbour Engineering Company Ltd.

No. 9 Chun Xiu Road, Dong Zhi Men Wai, Beijing China 100027

Fax:+86 10 64154455
E-mail: marketing@chec.bj.cn